Сътрудничество с Гана

Сътрудничество с Гана

Унгарската Pureco Kft. и ганийската Jospong Group of Companies подписаха меморандум за разбирателство, в който се декларира, че страните работят в тясно сътрудничество по въпроси от общ интерес и се консултират, за да постигнат общите си цели по отношение на: пречистването на битови и промишлени отпадъчни води, пречистването на питейна вода, пречистването на утайки, възстановяването на околната среда, събирането и управлението на дъждовни води, изграждането на капацитет и споделянето на знания и други свързани области.

Pureco и Jospong подкрепят обмена на опит между двете страни, като в меморандума се подчертава и значението на сътрудничеството между организациите с нестопанска цел и образователните институции, споделянето на знания и улесняването на сътрудничеството в областта на професионалното образование. Гордеем се, че тези примерни и ползотворни работни отношения едва сега започват и ще можем да реализираме ефективни и успешни разработки, свързани с водата, извън Европа.